A GREETING
FROM A FRIEND IN ANOTHER COUNTRY

Janpalekso

Ga de be yea?

Nga druk gai

Ing

Men

Kadinche la

Gadem chi?

Kuzuzangpo

Chhabsa gathey mo?

Di zhim ma

Nga guyu khou ma

Nga gi che lu ga

Khe min

Di khatshi du